MS Access - bazy danych

Szkolenie podstawowe

 

- podstawowe pojęcia baz danych

- omówienie interfejsu (wyglądu) programu oraz konstrukcji

  baz danych

- podstawowe opcje konfiguracyjne programu

- tabele - typy danych liczbowych, format danych i maska

  wprowadzania

- definiowanie własnej maski wprowadzania, reguła

  sprawdzania poprawności, wartości domyślne w polach

- relacje - tworzenie relacji, pojęcie klucza

- kwerendy - tworzenie kwerend, kwerendy wybierające,

  filtrowanie i sortowanie kwerend, grupowanie w

  kwerendach

- formularze - tworzenie formularzy, formatowanie

  formularzy

- dodawanie podformularzy,  nawigacja w formularzach

- raporty - tworzenie raportów, formatowanie raportów,

  grupowanie  i obliczenia w raporcie,  drukowanie raportu

 

Szkolenie zaawansowane

 

- ustawienia interfejsu programu

- przypomnienie najważniejszych funkcji programu

- projektowanie formularzy i podformularzy z

  wykorzystaniem kontrolek

- kwerendy - kwerendy wybierające, kwerendy wybierające z

  kilku tabel, filtrowanie i grupowanie danych w kwerendzie,  

  kwerendy krzyżowe, kwerendy tworzące nowe tabele, -

  kwerendy dołączające dane, kwerendy zmieniające wiersza,

  kwerendy usuwające i wyszukiwanie duplikatów i danych

  niezwiązanych

- projektowanie raportu z wykorzystaniem formuł

- dane zewnętrzne ( importowanie i eksportowanie danych,

  pliki excel, pliki tekstowe, piki innych baz danych)

- zabezpieczenie bazy danych (ustawienie hasła, prawa

  dostępu, udostępnianie bazy)

- tworzenia okna nawigacji (formularz nawigacji)

- makropolecenia

- zarejestrowanie i wykorzystanie prostego makropolecenia