Jakość bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych w obecnym stanie prawnym

 

Cel szkolenia

 

- nabycie umiejętności praktycznych z zakresu

  przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji w

  systemach IT w jednostkach sektora finansów publicznych

- podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie

  działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze

  związanym z zapewnianiem i oceną bezpieczeństwa

  informacji w systemach IT

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA INSTYTUCJI SEKTORA PUBLICZNEGO

- managerowie IT

- administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie polityk

  bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w instytucjach

- pracownicy działów IT

- audytorzy i specjaliści ds. zarządzania systemami IT

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w

  systemach IT

 

Efekty szkolenia

 

- Identyfikacja minimalnych wymagań zawartych w

  obowiązujących przepisach

- praktyczna umiejętność przeprowadzania audytów

  bezpieczeństwa informacji w systemach IT  w jednostkach

  sektora finansów publicznych

- kompetentność zawodowa w zakresie działalności

  operacyjnej i organizacyjnej w obszarze związanym  z  

  zapewnianiem i oceną bezpieczeństwa informacji w

  systemach IT

 

Omawiane zagadnienia

 

- charakterystyka najistotniejszych zagadnień związanych z

  bezpieczeństwem systemów IT

- przygotowanie do przeprowadzenia audytów

  bezpieczeństwa informacji w systemach IT oraz oceny

  bezpieczeństwa systemów IT - zgodnie z minimalnymi

  wymaganiami dla systemów teleinformatycznych

  zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie

  Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

  dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci

  elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów

  teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U.

  2012 poz. 526) oraz w Ustawie o informatyzacji podmiotów

  realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku

  (Dz.U.  2005, Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

- zapoznanie z najlepszymi praktykami z zakresu szeroko

  pojętego bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym

- analiza najczęstszych incydentów zidentyfikowanych w

  instytucjach publicznych