Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach IT

Cel szkolenia

 

- zrozumienie ważności styku pomiędzy aktualnie

  obowiązującymi przepisami prawa, a IT

- zdobycie wiedzy nt. realizacji zadań nadzorczo -

  kontrolnych względem wymogu zachowania

  odpowiedniego poziomu poufności, integralności i

  dostępności danych

- pozyskanie wiedzy nt. implementacji zabezpieczeń

  wdrażanych w celu minimalizacji ryzyk i podatności

  związanych z ochroną danych osobowych

- nabycie wiedzy nt. najczęstszych błędów i problemów

  pojawiających się w czasie przetwarzania danych

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH GRUP (SEKTOR PUBLICZNY,

  SEKTOR PRYWATNY)

- administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie polityk

  bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w instytucjach

- administratorzy systemów, pracownicy i kierownicy działów

  IT

- audytorzy i specjaliści ds. zarządzania systemami IT

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w

  systemach IT

 

Efekty szkolenia

 

- podniesienie świadomości uczestnika w temacie ochrony

  danych osobowych oraz obowiązujących regulacji

  prawnych

- znajomość minimalnych wymagań technicznych i

  organizacyjnych gwarantujących odpowiednią ochronę

  danych osobowych

- uzyskanie  praktycznych umiejętności zgodnego z prawem i

  powszechnie obowiązującymi standardami  przetwarzania

  oraz udostępniania danych osobowych

- identyfikacja najbardziej popularnych ryzyk w obszarze

  danych osobowych

 

Omawiane zagadnienia

 

- podstawowe definicje i źródła prawa dotyczące ochrony

  danych osobowych

- prawa i obowiązki Administratora Danych, Administratora

  Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu. Prawa

  osób, których dane dotyczą

- wypełnienie obowiązku zabezpieczenia przetwarzanych

  danych osobowych i praktyczne aspekty implementacji

  tych obowiązków

- określenie środków technicznych i organizacyjnych

  niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i

  rozliczalności przetwarzanych danych

- sankcje prawne za naruszenie zasad dotyczących ochrony

  danych osobowych

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

  – jego zakres działania, funkcje w procesie udostępniania i

  przetwarzania  danych osobowych oraz kompetencje

  organu