Wdrożenie zasad wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności

Cel szkolenia

 

- przygotowanie do wdrożenia wymagań wynikających z

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych

  wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w

  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla

  systemów teleinformatycznych

- analiza wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji

- korelacja wymagań Rozporządzenia względem najlepszych

  norm i praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji

- podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie

  działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze

  bezpieczeństwa informacji

- planowanie strategiczne IT

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA INSTYTUCJI SEKTORA PUBLICZNEGO

- osoby zajmujące się kontrolą systemów IT w instytucjach

- administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze

  bezpieczeństwa

- osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa

  informacji w systemach IT

- osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem

  informacji w organizacji

 

Efekty szkolenia

 

- zrozumienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Rady

  Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

  minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i

  wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

  z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 526)

- umiejętność  wdrażania podstawowych zabezpieczeń

  technicznych i organizacyjnych w obszarze IT

- poznanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania

  bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem normy PN-

  ISO/IEC 27002:2014

- znajomość najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dla

  dostarczania usług odtwarzania techniki informatycznej po

  katastrofie z uwzględnieniem normy PN-ISO/IEC 24762

 

Omawiane zagadnienia

 

- wprowadzenie do tematyki związanej z bezpieczeństwem

  informacji oraz geneza powstania  Rozporządzenia Rady

  Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych

  Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla

  rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci

  elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów

  teleinformatycznych

- podejście do społeczeństwa informacyjnego i podstawy

  zapewnienia interoperacyjności

- najistotniejsze zagadnienia z wybranych norm

  międzynarodowych i regulacji prawnych wspomagających

  wymagania Rozporządzenia:

  PN-ISO/IEC 20000-1 w odniesieniu do zarządzania

  usługami IT

  PN-ISO/IEC 20000-2

  PN-ISO/IEC 27001

  PN-ISO/IEC 27002

  PN-ISO/IEC 27005

  PN-ISO/IEC 24762

- najczęstsze problemy zidentyfikowane w trakcie wdrażania

  wymagań Rozporządzenia