Wytyczne dla zarządzania ciągłością działania w systemach IT

Cel szkolenia

 

- zdobycie wiedzy nt. zarządzania i jego roli w aspekcie

  ciągłości działania

- realizacji testów wg. podanych scenariuszy

- pozyskanie wiedzy nt. najczęstszych błędów i problemów

  pojawiających się w czasie testowania

- pozyskanie wiedzy nt. implementacji zabezpieczeń

  wdrażanych w celu minimalizacji ryzyk i podatności

  związanych z ochroną systemów

- zdefiniowanie podstaw strategii ciągłości działania własnej

  firmy

 

Grupa docelowa

 

- SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH GRUP (SEKTOR PUBLICZNY,

  SEKTOR PRYWATNY)

- managerowie IT

- administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie polityk

  bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w instytucjach

- pracownicy działów IT

- audytorzy i specjaliści ds. zarządzania systemami IT

- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w

  systemach IT

 

Efekty szkolenia

 

- podniesienie poziomu wiedzy nt. zarządzania ciągłością

  działania

- umiejętność tworzenia Planów Ciągłości Działania

- umiejętność tworzenia scenariuszy testowych,

- umiejętność przeprowadzenia analizy wpływu na biznes

  (BIA)

 

Omawiane zagadnienia

 

- wprowadzenie do tematyki Zarządzania Ciągłością

  Działania( BCM)

- usługi odtworzenia techniki teleinformatycznej po

  katastrofie w podejściu do zarządzania aktywami,

  współpracą z dostawcami, aktywacją i dezaktywacją planu

  odtworzenia po katastrofie

- planowanie ciągłości działania dla dostawców usług

  odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie

- dokumentacja  Planu Ciągłości Działania (BCP)

- analiza obiektów związanych z usługami odtworzenia

  techniki teleinformatycznej po katastrofie

- funkcje zapewniane przez zewnętrznego dostawcę usług

- plan reagowania kryzysowego

- proces ciągłego doskonalenia