Usługi

Audyt bezpieczeństwa

Metodyka audytu
bezpieczeństwa
 • Omówienie zgodności z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez The Institiute of Internal Auditors przyjętymi, jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Przedstawienie zgodności z Międzynarodowymi Standardami wydanymi przez Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych – ISACA (Information Systems Audit and Control Association).
 • Omówienie zgodności z normą ISO 19011.
 • Analiza zakresu przedmiotowego audytu opartego najczęściej o normę ISO 27002.
Etapy realizacji projektów
i podejmowane działania

Weryfikacja i mapowanie założeń, zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa informacji, budującej istniejący System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Zmapowanie zasad, wynikających z Polityk Bezpieczeństwa na środowisko teleinformatyczne

Przegląd organizacji bezpieczeństwa informacji w zakresie: 

 • organizacji wewnętrznej
 • wykorzystania mobilności i telepracy

Weryfikacja obszaru zapewnienia bezpieczeństwa zasobów ludzkich: 

 • przed zatrudnieniem 
 • podczas zatrudnienia 
 • w procesie zakończenie lub zmiany zatrudnienia

Weryfikacja zarządzania aktywami IT w zakresie:

 • odpowiedzialności za aktywa 
 • klasyfikacji aktywów
 • postępowania z nośnikami informacji

Weryfikacja procesu kontroli dostępu w zakresie:

 • zarządzania dostępem użytkowników
 • odpowiedzialności użytkowników systemów informacyjnych
 • kontrola dostępu do systemów i aplikacji
 • analiza zabezpieczeń kryptograficznych

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowe kluczowych miejsc pod kątem przetwarzania informacji, w tym:

 • obszarów bezpiecznych
 • bezpieczeństwa sprzętu

Weryfikacja sposobu eksploatacji systemów IT w zakresie: 

 • procedur eksploatacyjnych, kluczowych ról, kompetencji i odpowiedzialności
 • ochrona przed wszelkiego rodzaju szkodliwym oprogramowaniem
 • polityki wykonywania kopii zapasowych
 • rejestrowania i monitorowania zdarzeń
 • nadzoru nad oprogramowaniem produkcyjnym
 • zarządzania podatnościami technicznym
 • audytu

Analiza bezpieczeństwa komunikacji, w tym: 

 • zarządzania bezpieczeństwem sieci
 • przesyłania informacji

Weryfikacja sposobu pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych w aspekcie:

 • wymagań bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwa  w procesach rozwojowych i utrzymaniowych
 • nadzoru nad danymi testowymi
 • weryfikacja poziomu bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami i sposób zarządzania usługami realizowanymi przez strony trzecie
 • sposób zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem
 • badanie aspektów bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania
 • analiza zgodności